A KÁRTYÁRÓL 
 
    Általános ismertető  
    ÁSZF  
    Műszaki ismertető  
 
 
ÁSZF

II. Kerület Kártya

Általános Szerződési Feltételek
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a II. Kerület Kártya működtetésével megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a II. Kerület Kártya jelen ÁSZF-ben szabályozott módon történő igénylésével és a II. Kerület Kártya átvételével létrejött, a jelen ÁSZF-ben említett kedvezményeket és egyéb előnyöket biztosító II. Kerület Kártya használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.
Fogalom meghatározások
1) RENDSZERGAZDA: a II. Kerület Kártya programot működtető jogi személy, amely az Önkormányzat nevében jár el.
2) II. KERÜLET KÁRTYA: A „II. KERÜLET KÁRTYA” felirattal és az Önkormányzat címerével ellátott, a Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya, mely tartalmazza a jogosult nevét, a kártya azonosítószámát és a kártya érvényességi dátumát. (a továbbiakban: Kártya).
3) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a II. Kerület Kártya kiállítására vonatkozó igényét bejelenti (i) személyesen az Igénylőlap kitöltésével és aláírásával, vagy (ii) elektronikusan a www.masodikkeruletkartya.hu oldalon keresztül az online Igénylőlap kitöltésével.
4) KÁRTYABIRTOKOS: Az a természetes személy, aki megfelel az önkormányzati rendeletben meghatározott Jogosultsági Feltételeknek, és a Kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját névre szóló érvényes Kártyával rendelkezik.
5) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
6) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).
7) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék /szolgáltatás Alapárából biztosítani kell.
8) ALAPÁR: Az Elfogadó Partner által az áru vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott bruttó ár.
9) KÁRTYADÍJ: a Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a Kártya használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.
10) IGÉNYLŐLAP: a Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, olvashatóan és érthetően az Igénylő által papír alapon vagy elektronikusan kitöltendő formanyomtatvány.
11) JOGOSULTSÁGI FELTÉTEK: A Kártya kiváltására a II. Kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy jogosult. Az Önkormányzat fenntartja a jogot a jogosultsági feltételek módosítására.

1. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
1.1. A Kártyabirtokos az Igénylőlap kitöltésével és aláírásával, vagy elektronikusan a www.masodikkeruletkartya.hu oldalon keresztül az online Igénylőlap kitöltésével kijelenti, hogy annak, valamint a jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1.2. A Rendszergazda az ÁSZF-et a Kártya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgálatán kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Kártya honlapján (www.masodikkeruletkartya.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.
2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA, MEGSZŰNÉSE
2.1. A Kártyabirtokos és a Rendszergazda közötti, a Kártya az Igénylő részére történő elkészítésére és átadás-átvételére vonatkozó, valamint a Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az Igénylő személyesen vagy elektronikus úton – az előírásoknak megfelelően, szabályosan – kitöltötte és a Rendszergazda rendelkezésére bocsátotta az Igénylőlapot, ezáltal elfogadva az ÁSZF-et, továbbá maradéktalanul megfizette a Kártyadíjat, azonban a szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a Kártya átvételének napja. A Kártya átvételének napja:
- ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és átvétel esetén: a Kártya személyes átadás-átvételének napja;
- a Rendszergazda által megjelölt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kártya pont) történő személyes igénylés esetén: a Kártya személyes átadás-átvételének napja;
- elektronikus úton történő igénylés esetén: a postára adás napja.
2.2. A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul www.masodikkeruletkartya.hu  internetes oldalán valamint az ügyfélszolgálatán tájékoztató közleményt közzétenni azzal, hogy amennyiben a módosítás a Kártyabirtokosra nézve bármilyen szempontból hátrányos következménnyel járna, a Kártyabirtokos a módosítás közzétételét követő 90 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
2.3. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi módokon szűnik meg:
- írásba foglalt közös megegyezéssel, a Felek által meghatározott időpontban;
- a Kártyabirtokos felmondása esetén 30 napos felmondási idő lejártával;
- a Kártyabirtokos 2.2 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás közlésével;
- a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan használata, stb.) esetén a Rendszergazda azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével;
- a Jogosultsági Feltételek megszűnésével;
- a Kártya érvényességi idejének lejártával;
2.4. Az ÁSZF felmondása és / vagy a Jogosultsági Feltételek megszűnése esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát a Rendszergazdának 8 munkanapon belül visszaszolgáltatni.
3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az Igénylő az Igénylőlapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Az Igénylő/Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 munkanapon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Rendszergazda jogosult a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani.
3.2. A Kártyabirtokos jogosult a Kártyát birtokolni és az érvényességi időn belül használni, de a Kártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa az Önkormányzat.
3.3. Az Igénylő köteles a kártyaigénylés alkalmával a Kártya használatért a mindenkor aktuális és a Rendszergazda által közzétett - a Kártya igénylésekor esedékes - egyszeri Kártyadíjat megfizetni és a befizetésről szóló igazolás/csekk-tőszelvényt a Rendszergazda képviselőjének átadni. Amennyiben az Igénylő a Kártyát postai utánvéttel kívánja átvenni, köteles viselni az ezzel járó költségeket.
3.4. A Kártyadíj megfizetésének elmulasztása esetén a Kártya a Rendszergazda által letiltásra kerül és a Kártyával a Regisztrált Kedvezmények nem vehetők igénybe.
3.5. A Kártyabirtokos a Kártyát annak megújításakor Kártyadíj megfizetése ellenében cserélheti le.
3.6. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza és ezen az alapon a kifizetett Kártyadíj sem igényelhető vissza.
3.7. A Kártyabirtokos a Kártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.
3.8. A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, köteles különösen megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kártya díját nem követelheti vissza.
3.9. Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Rendszergazda, valamint a Rendszergazda által kijelölt adatfeldolgozó a Kártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylőlapon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a kártyaigénylés jogosságának megállapítása érdekében a Jogosultsági Feltételeket és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével.
3.10. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő természetes személyazonosító adatokat az Önkormányzat és a Rendszergazda személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja.
3.11. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda az Igénylő adatait csak a Kártya előállításához, illetve megújításához szükséges mértékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének céljára kezelheti.
3.12. A Kártyabirtokos adatait az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az Önkormányzat/Rendszergazda köteles az Igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja.
3.13. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadó Partnerek, valamint Elfogadó Helyek adatait saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.
3.14. Az Önkormányzat és a Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az Avtv-ben írt követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.
3.15. Technikai meghibásodás esetén a Rendszergazda szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.
3.16. A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.
4. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
4.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:
- személyesen Igénylőlap kitöltésével és leadásával az ügyfélszolgálaton;
- személyesen Igénylőlap kitöltésével és leadásával egyéb kártyakiadó és / vagy promóciós kártyapontokon;
- interneten elektronikusan kitöltött Igénylőlap elküldésével,
minden esetben a Kártyadíj megfizetésének igazolásával, kivéve, ha a kártyaigénylés térítésmentes.
4.2. A Kártyadíj megfizetése az alábbi módokon lehetséges:
- személyes igénylés esetén készpénzzel;
- internetes igénylés esetén átutalással történő fizetés útján.
4.3. Az Igénylőlap csak személyesen, az Igénylő által saját kezűleg írható alá, meghatalmazásnak nincs helye.
4.4. Személyes igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat az ügyintéző jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok összevetése útján.
4.5. Elektronikusan történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági nyilvántartás adatai alapján történik.
4.6. Az Igénylő a Kártyát az ügyfélszolgálaton, valamint az egyéb kártya pontokon történő személyes igénylés estén személyesen, az elektronikusan történő igénylés esetén postai utánvétellel veheti át. Postai utánvétel esetén a Rendszergazda által meghatározott csomagolási és postaköltség is fizetendő a Kártyadíjjal együttesen.
4.7. A Rendszergazda az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 30 napon belül elkészíti, és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére, kivéve az ügyfélszolgálaton valamint az egyéb kártya pontokon történő személyes igénylés és azonnali személyes átvétel esetét. Rendszergazda fenntartja a jogot az elkészült Kártyának az Igénylőhöz egyéb módon (pl. saját kézbesítője által) történő eljuttatására.
4.8. Az Igénylő köteles a Kártya átvételekor a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés észlelése esetén azt jelezni.
5. A KÁRTYA HASZNÁLATA
5.1. A Kártyához kapcsolódó Regisztrált Kedvezmények a Kártya átvételét követően haladéktalanul igénybe vehetők.
5.2. A Kártyabirtokos a Kártyához fűződő kedvezményeket a Kártya érvényességi ideje alatt az Elfogadó Helyeken igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény útján, kizárólag személyesen érvényesítheti.
5.3. A Kártyabirtokos a Kártya használatával az adott időszakban a Rendszergazdával szerződésben lévő Elfogadó Partner által biztosított Regisztrált Kedvezményeket veheti igénybe.
5.4. Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe vehető Regisztrált Kedvezmény más akciókkal összevonhatók-e.
5.5. Regisztrált Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek vagy hasonlóan rögzített kiskereskedelmi áru termékek és szolgáltatások – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén nem kötelező az Elfogadó Partner részéről.
5.6. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a Regisztrált Kedvezmények körének és előírt minimális mértékének megváltoztatására, valamint Elfogadó Partnerek egyedi szerződési feltételekkel történő nyilvántartásba vételére.
5.7. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a Regisztrált Kedvezmény igénybe vételét megelőzően felmutatni, továbbá a Kártyát és a személyazonításhoz szükséges okmány(ok)at a jogosultság ellenőrzése és a Regisztrált Kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt  – a jogosultság megállapítását követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.
5.8. A Rendszergazda az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) Regisztrált Kedvezményeket közzéteszi a www.masodikkeruletkartya.hu internetes oldalon, valamint az ügyfélszolgálati helyiségében.
5.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyek körét, illetve a Regisztrált Kedvezmények mértékét egyoldalúan megváltoztassa.
5.10. Az Elfogadó Partner a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó tájékoztatást tesz közzé (elfogadóhelyi matrica).
5.11. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.
5.12. Az érvénytelen Kártya Regisztrált Kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
5.13. Az Elfogadó Partner képviselője megtagadja a Kártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonja és a Rendszergazdának átadja, amennyiben
- a Kártyát nem az arra jogosult személy használja;
- a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival;
- a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel;
5.14. A Kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kártyához kapcsolódó Regisztrált Kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a vásárlástól.
6. A KÁRTYA LETILTÁSA, PÓTLÁSA
6.1. Kártyát a Rendszergazda, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani, illetve letiltatni.
6.2. A Rendszergazda jogosult letiltani a Kártyát, ha
- a Kártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Kártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást;
- a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF –ben foglaltakat.
6.3. A Kártyabirtokos köteles az Rendszergazda részére bejelenteni legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette, ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.
6.4. A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint igényelhet új Kártyát. Amennyiben a megrongálódás rendeltetésszerű használat ellenére következett be, az új Kártya kiadásáért a Kártyabirtokost díjfizetés nem terheli. Az új Kártya átvételéig a Kártyabirtokos a Regisztrált Kedvezmények igénylésére nem jogosult. Amennyiben szándékos rongálás gyanúja merül fel, a Kártyabirtokos köteles megfizetni a Kártya pótlásának díját. A Kártya pótlásának mindenkor aktuális díját a Rendszergazda által internetes honlapján közétett tájékoztató tartalmazza.
6.5. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel.
6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya kiállításának napját és számát. A Rendszergazda a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása végett.
6.7. A Kártyabirtokos az új Kártya átvételéig a Regisztrált Kedvezmények igénybevételére nem jogosult.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ, - illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Rendszergazda ügyfélszolgálatát, amely nyitvatartási időben érhető el az alábbi elérhetőségeken:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A., telefon: +36 1 315 39 65, e-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu
7.2. Az ügyfélszolgálati irodában az alábbi tájékoztatások kérhetők:
- információszolgáltatás a Kártyákról, azok használatáról, megújításáról, letiltásáról, Kártyához kapcsolódó díjakról;
- tájékoztatás az Elfogadó Helyekről, Regisztrált Kedvezményekről.
7.3. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-fel kapcsolatban az Önkormányzat nevében a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.
7.4. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő védelméért, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért. A Rendszergazda a Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.
7.5. Az Önkormányzat és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:
- a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;
- a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
- a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
- a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja,
- a Rendszergazda az ÁSZF feltételeit (pl. díjak, költségek, stb.) módosította;
- az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése;
- a Rendszergazda vagy szerződött partnerei szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott magatartása.
7.6. Az Igénylő az igénylés során nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapni a Rendszergazda hírleveleit, tájékoztató kiadványait.
7.7. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a Kártya programmal kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.
7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a II. kerület Kártyáról szóló 8/2010. (III.30.) önkormányzati rendelete, valamint a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.
 Letölthető file:
     ASZF-kartya_2010_05_10.pdf  130.58 KB
 GYORSMENÜ 
 
    II. Kerületi Önkormányzat  
    Hírek  
    Kártyakatalógus  
    Ügyfélszolgálat  
    Gyakori kérdések  
    Partnerek  
    Budai Polgár Online  
    Időjárás  
    Hírlevél  
 
 
 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
  Rendszergazda:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

Cím: 1024 Budapest Keleti Károly u. 15/A
Tel.: +36-1-599-9222
Fax: +36-1-5999-064
E-mail: masodikkeruletkartya@vf2.hu 
 
 
 
 
A kártyáról
 
Általános ismertető
ÁSZF
Műszaki ismertető
Igénylés
 
Kártyaigénylés lehetőségei
Személyes igénylés
Internetes igénylés
ÁSZF
Elfogadóhelyek
 
Elfogadóhelyek listája
Elfogadóhely csatlakozása
Elfogadóhelyi szabályzat